• Školský vzdelávací program

      školský rok 2019/2020

      Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program ZUŠ

      Názov ŠkVP: Školský vzdelávací program SZUŠ-Ateliér

      Stupeň vzdelania: ISCED 1 B, ISCED 2 B

      Dĺžka štúdia: Pš 2 roky Zš 9rokov II.St. 4 roky ŠPD 4 roky

      Vyučovací jazyk: slovenský

      Forma vyučovania: skupinová, 1x týždenne

      Druh školy: súkromná ZUŠ

      Miesto vydania: SZUŠ-Ateliér, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske, časť Veľké Bielice

      Zriaďovateľ:  Umelecké združenie ATELIÉR o.z.

                           Agátová 396/5

                           958 04 Partizánske

      Riaditeľ:        Štefan Janco                         Partizánske, 1.9.2019                          

      Všeobecná charakteristika školy

      Súkromná základná umelecká škola Ateliér je škola, ktorá ponúka vzdelanie v dvoch odboroch: výtvarný a literárno-dramatický.  Myšlienka založiť súkromnú základnú umeleckú školu vyplynula z požiadavky rodičov detí rozrastajúcej sa obce Veľké Bielice, ktoré navštevovali Keramický ateliér pri školských exkurziách a vo voľnom čase, a prejavili záujem sa umelecky vzdelávať.  Škola je špecificky zameraná na tvorbu s hlinou a s keramickým materiálom ako tradičným remeslom s cieľom aplikovať ho na súčasné podmienky materiálové, dizajnové a vkusové. Tiež sa zameriavame na prípravu žiakov na talentové skúšky na školy stredné a vysoké s umeleckým zameraním. 

       

       Veľkosť školy

       

      Súkromná základná umelecká škola Ateliér sa nachádza v priestoroch Keramického ateliéru Štefana Janca na Agátovej ulici 396/5 v centre Veľkých Bielic.

      Súčasťou školy je uzatvorené nádvorie, ktoré môže slúžiť na výstavy prác žiakov.  

      V škole je priestor, sála, ktorá slúži ako výstavná sieň pre výstavu žiackych prác a  taktiež ako divadelná sála kde žiaci literárno-dramatického odboru prezentujú svoje predstavenia a sú aj prizývané iné súbory na vystúpenia.

      Obec Veľké Bielice vybudovala nové kultúrne stredisko a preto je cieľom školy  budovať aktívnu spoluprácu s týmto centrom, v ktorom by sa prezentovali svojimi vystúpeniami žiaci literárno-dramatického odboru a žiaci výtvarného odboru výstavami.

      Svojou veľkosťou škola spadá skôr do kategórie malých škôl rodinného typu. Počet žiakov osciluje v rozmedzí 100 až 120.

       

       Charakteristika žiakov

      Škola je zriadená predovšetkým pre potreby žiakov zo základnej školy vo Veľkých Bieliciach a z blízkeho okolia. Žiakmi školy sú predovšetkým deti ktoré prejavili záujem o umenie a kultúru.

       Charakteristika pedagogického zboru

      Na škole vyučujú traja pedagógovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Dvaja vo výtvarnom odbore a jeden v literárno-dramatickom odbore. Pedagógovia školy si priebežne dopĺňajú svoju odbornosť vysokoškolským a doplňujúcim štúdiom (kurzy, semináre, prednášky). Jeden pedagóg vo výtvarnom odbore je zároveň profesionálnym výtvarníkom, ktorý tvorí vo vlastnom ateliéri a má dlhoročnú prax vo výučbe výtvarnej výchovy na ZUŠ v Partizánskom. Nový pedagóg literárno-dramatického odboru je skúsený divadelník, vyštudoval SUPŠ v Kremnici a aktuálne si dopĺňa nadstavbové štúdium na ŠUV v Topoľčanoch. Je dlhoročným členom Divadelného združenia Partizánske, režisérom a zakladateľom Divadla mladých Šesť Pé v Partizánskom ktoré nás úspešne reprezentovalo na mnohých slovenských aj zahraničných divadelných festivaloch. Vekový priemer pedagógov je 44 rokov.

      Pedagogickí zamestnanci školy priebežne využívajú:

      • samoštúdium – odborné knihy a časopisy
      • návštevy výstav, galérii, divadelných predstavení a festivalov
      • semináre a tvorivé dielne u nás aj v zahraničí

       Organizácia prijímacích skúšok

      Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie talentovej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu alebo štúdiu pre dospelých.

       

       Dlhodobé projekty školy

      Súkromná základná umelecká škola Ateliér je školou , ktorá je zameraná na výtvarný a literárno-dramatický odbor, s cieľom vybudovať kultúrno-spoločenské zázemie pre deti a rodičov z Veľkých Bielic a okolia. 

      Verejné výstavy a ostatné podujatia

      • v priestoroch školy (vianočná a koncoročná výstava keramiky na nádvorí školy) sprístupnená širokej verejnosti
      • koncoročná výstava na námestí SNP v centre v Partizánskeho spropagovaná v novinách a v televízii (na info kanáli)
      • dni otvorených dverí počas koncoročnej výstavy prác žiakov
      • otvorené hodiny pre rodičov
      • podujatia a spolupráca s inými ZUŠ
      • organizovanie výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ v spolupráci s Hornonitrianskou hvezdárňou a ZŠ Veľké Bielice „Náš guľatý svet“
      • raz ročne spoločná divadelná akcia s Divadelným združením Partizánske a divadlom mladých Šesť Pé na nádvorí školy, alebo na námestí SNP v Partizánskom, prípadne v kultúrnom dome vo Veľkých Bieliciach
      • organizovanie koncertov a divadelných vystúpení v priestoroch školy
      • rozvoj IKT v škole, prístup k internetu pre žiakov a učiteľov, tvorba multimediálnych záznamov z procesu vyučovania a z organizovaných akcií.

       

       Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

      Škola má veľmi dobrú spoluprácu s rodičmi. Pri škole pracuje občianske združenie Ateliér, z ktorého finančných prostriedkov sa organizujú rôzne kultúrne podujatia (besedy s umelcami a spisovateľmi, tvorivé dielne) pre žiakov, rodičov a priateľov v priestoroch školy. Návštevy výstav a podpora žiakov z finančne slabších rodín.

      Škola spolupracuje:

      • Keramický ateliér Štefan Janco, Veľké Bielice 
      • Hornonitrianska hvezdáreň, Malé Bielice
      • Základná škola, Veľké Bielice
      • MUA, Mestská umelecká agentúra Partizánske
      • Základná umelecká škola, Partizánske
      • Galéria Michalský dvor, Bratislava
      • Divadelné združenie Partizánske
      • Divadlo mladých Šesť Pé, Partizánske

       

       Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy 

      Škola má prenajaté priestory v budove Keramického Ateliéru vo Veľkých Bieliciach. Disponuje samostatným vchodom a  tromi učebňami pre výtvarný a literárno-dramatický odbor. Triedy svojím vybavením umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.  Každá učebňa je vybavená samostatným prívodom vody. Škola má bezbariérový prístup na nádvorie, do budovy a tried. V budove školy je priestor na výstavu prác žiakov a  priestory na skladovanie prác žiakov výtvarného odboru a divadelnej scény žiakov literárno-dramatického odboru.

      Žiaci výtvarného odboru majú plne k dispozícii technické zariadenia keramického ateliéru v budove školy.

      V škole je priestor, ktorý sa môže v budúcnosti podľa záujmu využívať ako ďalšia trieda.

      Počas školského roka priebežne dopĺňame učebné pomôcky, aj v spolupráci s rodičmi a firmami z okolia, čo nám umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

      Pedagógovia školy majú k dispozícii kanceláriu s počítačom, tlačiarňou, skenerom a internetom.

       

       Škola ako životný priestor

      Škola kladie veľký dôraz na upravené a estetické prostredie učební a spoločných priestorov.

      Najväčší dôraz kladieme na vytváranie pozitívnej sociálno-emočnej klímy.

      Všetky priestory sú vyzdobené výtvarnými prácami žiakov. Na okenných parapetoch sú vystavené keramické práce žiakov, na nádvorí a pred budovou školy sú vystavené keramické sochy, ktoré vytvorili žiaci školy. 

      Žiaci a rodičia sú z nástenky pravidelne informovaní o výstavách a predstaveniach školy a iných kultúrnych podujatiach konajúcich sa v blízkom okolí.

       

       Podmienky na zaistenie BOZP pri výchove a vzdelávaní

      Škola vo veľkej miere dbá na bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky vo všetkých priestoroch. Samozrejmosťou je každoročné poučenie všetkých žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, poučenie pedagógov o dodržiavaní BOZP pri vyučovaní, akciách školy, účastiach so žiakmi na výstavách, súťažiach a festivaloch. Zabezpečuje pravidelné školenia zamestnancov školy bezpečnostným technikom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a pravidelné odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

      Charakteristika školského vzdelávacieho programu

      Vyučovanie na škole prebieha v súlade s platnými učebnými plánmi a osnovami pre výtvarný a literárno-dramatický odbor schválenými MŠ SR.

      Vyučovanie v jednotlivých študijných zameraniach sa organizuje v rámci vyučovacích hodín.

       

      Vyučovanie je organizované na základe: 

      Zákona 245/2008 z 22. mája  2008  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      • Vyhlášky MŠ SR 324/2008 Z. z. zo 6.8.2008 o základnej umeleckej škole
      • Vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii šk. r.
      • Učebných plánov (UP) schválené MŠ SR - pre prípravné štúdium, 1. a  2. ročník dňa 20. augusta  2009 pod číslom     CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009, pre ostatné ročníky - Učebné plány schválené  dňa 22. 12. 2003  pod  č. 11 215/2003 a platnosťou od 1. septembra 2004 V zmysle ŠVP pre základné umelecké školy
      • V zmysle pedagogicko-organizačných pokynov na príslušný školský rok
      • ŠVP pre základné umelecké školy
      • Metodických pokynov č. 21/2009-R z 22. Decembra 2009 na klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl
      • Ďalšej platnej legislatívy

      Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní  realizuje ZUŠ v zmysle Vyhlášky MŠ SR 324/2008 Z. z. zo 6.8.2008 o základnej umeleckej škole a vyhlášky 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR     č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole     

       
      Ciele vzdelávania 

      Súčasná základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou vzdelania v značnej miere spĺňa požadované atribúty školy s významným kultúrno-výchovným poslaním. Základná umelecká škola vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov základných a stredných škôl v čase mimo vyučovania, v popoludňajších hodinách, jej náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti a kriminalite.

      Poukazuje na výtvarné umenie, ktoré ako také dáva mladému človeku širokú škálu možností pre aktívnu umeleckú činnosť, ale aj „učí“ ako racionálne využiť svoj voľný čas a tým nepriamo pôsobí na jeho rozvoj, formovanie osobnosti a tým kultivuje jeho vnútorný a vonkajší svet.

      Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej práce na všetkých stupňoch vzdelania ZUŠ je upriamiť prácu celého pedagogického kolektívu pri plnení učebných plánov a osnov, tak aby bol dosiahnutý jeho  zmysel a cieľ t.j. výchova umením ako formovanie osobnosti žiaka a k umeniu – schopnosť nielen tvoriť, ale vedieť aj prijímať.

      Mať jasne stanovený cieľ a prostriedky akými ho chceme dosiahnuť:

      • sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiaka v odbornej umeleckej úrovni, ale i komunikačno-ľudskej
      • klásť dôraz na zaujímavosť vyučovania pre žiaka a na zážitkovú sféru 
      • rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu, tým pestovať zmysel pre dobro a krásu,
      • budovať v žiakovi hodnotový systém, usmerňovať k vyšším duchovným hodnotám a tým usmerňovať jeho vkusovú orientáciu,
      • zohľadňovať nové trendy vo vývoji v umení, vedieť následne aplikovať v praxi
      • rozvíjať kľúčové spôsobilostí primerane veku žiaka, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a tým vypestovať základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie
      • upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva

       

      Ciele primárneho umeleckého vzdelania

      • rozvíjať kreatívne myslenie
      • rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu
      • budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.
      • usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám
      • prispôsobovať sa potrebám v oblasti výtvarnej výchovy a literárno-dramatického odboru, zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení
      • viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí
      • úzka spolupráca SZUŠ nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i s obcou, kultúrnymi centrami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.
      • sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, ale i v oblasti komunikačno-ľudskej
      • využívať systém projektového vyučovania je možné realizovať dvojakým spôsobom:
      1. formou vytvárania integratívnych výtvarných a literárno-dramatických projektov rôznych typov (vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci škôl, prípadne i zaangažovanie profesionálnych umelcov a umeleckých súborov pôsobiacich v mieste školy
      2. analytickým spôsobom – vo vyučovacom procese v teoretickej časti hodiny. Dôraz sa kladie na formulovanie problémov, oboznámenie sa s históriou a s príkladmi z oblasti vizuálneho umenia, oboznámenie sa s pracovnými postupmi a s terminológiou z oblasti umenia spôsobom primeraným veku a schopnostiam žiakov v danom ročníku. Postupne implementovať IKT technológie s ohľadom na špecifické ciele vyučovania vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
      Ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania
      • upevňovať kreatívne myslenie
      • naďalej rozvíjať emočnú inteligenciu
      • neustále pestovať zmysel pre dobro a krásu
      • pokračovať v budovaní hodnotového systému žiaka a obranyschopnosti voči tlaku reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.
      • usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
      • prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení
      • usmerňovať vkusovú orientáciu žiakov
      • naďalej úzko spolupracovať nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i s obcou, kultúrnymi centrami, či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.
      • sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, ale i v oblasti komunikačno-ľudskej
      • primerane veku rozvíjať kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovať základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie
      • naďalej upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva
      • precizovať záujem o potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti
      • využívať systém projektového vyučovania je možné realizovať dvojakým spôsobom
      1. formou vytvárania integratívnych výtvarných, literárno-dramatických projektov rôznych typov (vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci škôl, prípadne i zaangažovanie profesionálnych umelcov z umeleckých súborov pôsobiacich v mieste školy, alebo
      2. analytickým spôsobom – vo vyučovacom procese v teoretickej časti hodiny. Dôraz sa kladie na formulovanie problémov, oboznámenie sa s históriou a s príkladmi z oblasti vizuálneho umenia, oboznámenie sa s pracovnými postupmi a s terminológiou z oblasti umenia spôsobom primeraným veku a schopnostiam žiakov v danom ročníku. Rozvíjať IKT technológie s ohľadom na špecifické ciele vyučovania vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

       Pedagogický princíp školy

      Naším princípom je viesť žiakov k tvorivej práci a mysleniu, naučiť ich pracovať tímovo a vedieť komunikovať medzi sebou. Chceme, aby boli schopní vytvoriť si názor v umení, rozpoznávať umenie a celoživotne sa vzdelávať v umení. Vychovať človeka, ktorý má radosť z poznávania sveta prostredníctvom umenia a je schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne prejaviť. Naučiť ich rešpektovať umelecký názor a nápady iných ľudí.

      Veľký dôraz budeme klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia.

      Zameranie školy a stupeň vzdelania

       

      Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie:

      • výtvarný odbor: so zameraním na keramiku a ostatné výtvarné techniky: kresba, maľba, grafika, práca s materiálom a dekoratívne činnosti, digitálna fotografia, počítačová grafika
      • literárno-dramatický odbor: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, dejiny dramatickej tvorby, pohyb, umelecký prednes, práca

       

      Základné umelecké vzdelanie sa člení na: 

      • primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka  vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
      • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

       

      Prípravné štúdium /1-2 roky/ –  je určené pre deti predškolského veku na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru.

       

      Základné štúdium  /I. stupeň-9 rokov, II. stupeň-4 roky/ - je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore.

       

      Dĺžka štúdia:  

      Prípravné štúdium pre žiakov v predškolskom veku dĺžka 1-2 roky (od 5 rokov)

      -   primárne umelecké vzdelanie: 4 roky

      • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie: 5 rokov
      • II. stupeň – stredoškoláci: 4 roky

      Štúdium pre dospelých /4 roky/ – je určené pre občanov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.

      Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky a majú záujem ďalej študovať na odborných školách.

      Skrátené štúdium je určené žiakom, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách umeleckého zamerania.

      Štúdium sa organizuje formou skupinového vyučovania. 

      Výtvarný odbor prípravné štúdium 

      Učebný plán číslo:

      52

      Stupeň:

      Prípravné štúdium     VO

      Študijné zameranie:

      Prípravná výtvarná výchova

      Vek:

      5 - 6 rokov

      Dĺžka štúdia:

      1-2 roky

      Predmet:

      Počet hodín týždenne

      -hravé a spontánne výtvarné činnosti, ktoré sprostredkujú objavovanie výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosti využitia materiálov

      -odpútanie sa od stereotypného a schematizovaného prejavu

      -rozvíjanie fantázie a hravej tvorivosti

      2

      Spolu:

      2

      Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ – primárneho umeleckého vzdelávania.

      Výtvarný odbor I. stupeň základné štúdium 

      Učebný plán číslo:

       

      53 a 54

      Stupeň:

       

      I. – základné štúdium      VO

      Študijné zameranie

       

      Výtvarná tvorba

      Vek:

       

      Od 6 - 15 rokov

      Dĺžka štúdia

       

      9 rokov

       

      primárne umelecké vzdelávanie 4 roky

       

      nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie   5 rokov

      Predmet

       

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

      1.

      2.

      3.

      4.

      1.

      2.

      3.

      4.

      1.  

      Základné disciplíny: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a vyberané state z dejín umenia, modelovanie a keramika

      2

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      Rozširujúce disciplíny: fotografia, a film, video, typografia, počítačová grafika, animácia, grafický dizajn, textil, akcie a projekty viazané na plochu, multimediálne 2D realizácie, ľudové umelecké remeslá a techniky a iné.

      -

      -

      -

      -

       

      12 hodín ročne v každom ročníku

      Spolu

      2

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

       

       

      12 hodín ročne v každom ročníku

       

      Žiaci prvého ročníka majú skrátené vyučovanie na 2. Hodiny týždenne na základe rozhodnutia riaditeľa po dohode s radou školy. Od 1 ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia je možné z 3 týždenne odučených vyučovacích hodín 1 vyučovaciu hodinu týždenne venovať rozširujúcim disciplínam.

                               

      Výtvarný odbor II. stupeň základné štúdium a štúdium pre dospelých

       

      Učebný plán číslo:

      56 a 58

      Stupeň:

      II. – základné štúdium a štúdium pre dospelých      VO

      Študijné zameranie:

      -Výtvarná tvorba zacielená ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium výtvarnej profesie

      - Výtvarná tvorba zacielená na individuálnu samostatnú tvorbu

      Vek:

      Od 16 rokov a vyššie

      Dĺžka štúdia

      4 roky II. stupeň a 4 roky štúdium pre dospelých

       Predmet

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

      1.

      2.

      3.

      4.

      Základné disciplíny: Výtvarná tvorba II    kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a vyberané state z dejín umenia,           modelovanie a keramika

       

      3

      3

      3

      3

      Rozširujúce disciplíny: fotografia, a film, video, typografia, počítačová grafika, animácia, grafický dizajn, textil, akcie a projekty viazané na plochu, multimediálne 2D realizácie, ľudové umelecké remeslá a techniky a iné.

       

       

       

      12 hodín ročne v každom ročníku

      Spolu

      3

      3

      3

      3

       

      12 hodín ročne v každom ročníku

      Počas celého štúdia je možné venovať sa iba rozširujúcim disciplínam.

       

       Literárno-dramatický odbor

       Učebný plán číslo:

      41

      Stupeň:

      Prípravné štúdium     LDO

      Študijné zameranie:

      Prípravná dramatická výchova

      Vek:

      6. rokov

      Dĺžka štúdia:

      1 rok

      Prípravná dramatická výchova:

      1

      Spolu:

      1

       

      Učebný plán číslo:

      42

      Stupeň:

      I – základné štúdium      LDO

      Študijné zameranie

      Dramatické a slovesné oddelenie

      Vek:

      Od 7 rokov

      Dĺžka štúdia

      9 rokov

      Počet žiakov v skupine     5-10

      primárne umelecké vzdelávanie 4 roky

      nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie      5 rokov

      Predmet

       

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

       

      1.

      2.

      3.

      4.

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      Dramatická príprava

      2

      2

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      Dramatika a slovesnosť

      -

      -

      1,5

      1,5

      1,5

      1,5

      1,5

      1,5

      1,5

      Pohyb

      -

      -

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      Prednes

      1

      1

      1

      1

      1

      -

      -

      -

      -

      Práca v súbore

      -

      -

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      Spolu

      3

      3

      4,5

      4,5

      4,5

      3,5

      3,5

      3,5

      3,5

       

       

       

       

       

      Učebný plán číslo:

      44

      Stupeň:

      II. – základné štúdium        LDO

      Študijné zameranie:

      slovesné oddelenie – záujmová umelecká činnosť

      Vek:

      Od 15 rokov a pre dospelých

      Dĺžka štúdia:

      4 roky

       Predmet

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

      Pš*

      1.

      2.

      3.

      4.

      Dramatika a slovesnosť

      2,5

      -

      -

      -

      -

      Základy slovesnej tvorby

      -

      1,5

      1,5

      1,5

      1,5

      Poetika

      -

      1

      1

      1

      1

      Dejiny slovesnej tvorby**

      -

      0,5

      0,5

      0,5

      0,5

      Prednes

      1

      -

      -

      -

      -

      Umelecký prednes

      -

      0,5

      0,5

      0,5

      0,5

      Pohyb

      1

      -

      -

      -

      -

      Práca v súbore

      -

      1

      1

      1

      1

      Spolu

      4,5

      4,5

      4,5

      4,5

      4,5

      * zriaďuje sa pre žiakov, ktorí nenavštevovali I. stupeň.

      ** Určený počet hodín možno spojiť do celkov dva razy do mesiaca.

       

      Profil absolventa

      ISCED 1B Primárne umelecké vzdelanie

      Po ukončení primárneho umeleckého vzdelania má žiak osvojené základy výtvarnej a literárno-dramatickej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si sám seba a druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania odborného jazyka a komunikácie v oblasti výtvarného a literárno-dramatického umenia. Ovláda na primeranej úrovni teoretické a praktické zručnosti v oblasti umenia. Orientuje sa v základných technikách a pracovných postupoch. Dokáže pri riešení spoločných úloh nadviazať ústretovú komunikáciu, hľadať efektívne riešenia, ale rešpektuje názor a nápady iných členov skupiny. Zvládol jednoduché techniky na požadovanej úrovni.

      Z tohto základu bude vychádzať pri štúdiu v nasledovných stupňoch štúdia, ale aj v osobnom živote. Má osvojené súvislé kultivované vyjadrovanie formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania. Dokáže počas vyučovania pracovať na zadaných úlohách a náležite reagovať na podnety. Uplatňuje ústretovú komunikáciu so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu.

      ISCED 2B Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

      Po ukončení nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania má žiak upevnené základy výtvarnej a literárno-dramatickej gramotnosti. Má základný prehľad v oblasti dejín a teórie umenia. Orientuje sa v technikách umenia a dokáže na základe svojich skúseností tvorivo experimentovať v oblasti umeleckej tvorby. Je pripravený pre štúdium v ďalších stupňoch umeleckého vzdelávania a stredoškolské štúdium v oblasti umenia. Dokáže prostredníctvom odborného jazyka komunikovať v oblasti umenia, vyjadriť svoj názor, argumentovať a prijať argumenty a názory iných. Získal základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných.                                                                                                   

      Vedomosti, zručnosti, postoje absolventa výtvarného odboru: 

      Žiak prešiel výchovno-vzdelávacím procesom od hravého laborovania výtvarnými technikami k vedomej a autentickej operatívnosti s výtvarnými metódami – klasickými aj alternatívnymi výtvarnými technikami. Ovláda techniky kresby, základy grafiky. V maľbe ovláda základné, podvojné, teplé a studené farby. Ovláda miešanie farieb, farebný valér a vie ich použiť v individuálnom výtvarnom spracovaní. V predmete modelovanie prechádza žiak od hravého krútenia, šúľania, vyťahovania hmoty až po vytváranie reliéfu, plastiky, dutej plastiky, úžitkovej keramiky. Žiak ovláda technológiu glazúrovania, engobovania a vypaľovania keramiky. V predmete dekoratívne činnosti žiak vie využiť kompozíciu plochy, využitie farieb v plošnej, ale aj priestorovej kompozícii, vie samostatne uplatňovať interdisciplinárne presahy. Žiak vie operovať výtvarným jazykom, základnými pojmami bod, škvrna, línia, tvar. Tvorivo nimi manipuluje a uvedomuje si vznik novej výtvarnej skutočnosti. Prijíma impulzy z dejín umenia, ktoré tvorivo aplikuje vo svojej činnosti. Žiak sa oboznámi so základmi fotografie, spracovania fotografie v počítači a základmi počítačovej grafiky.

      Štúdium končí samostatným výtvarným artefaktom spracovaným voliteľnými technikami a námetmi, ktoré žiak vie zvládnuť. 

      Vedomosti, zručnosti, postoje absolventa literárno-dramatického odboru. 

      Žiak ovláda základné techniky hereckej práce – predovšetkým rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, základy slovenskej ortoepie, ďalej prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom. Počas výučby získal aj základy pohybového prejavu, pantomímy, pohyb v javiskovom priestore, zmysel pre dramatický konflikt, napätie, motiváciu konania na javisku, pravdivosť hereckého výrazu ako aj jeho premenlivosť a farebnosť. Je schopný jednoduchej improvizácie, dramatickej akcie, ovláda svoje telo ako nástroj, prostredníctvom ktorého vyjadruje určité posolstvo, emóciu či postoj, cez ktoré realizuje umelecký výkon. Má vypestovaný vzťah k literatúre, dráme a poézii, či ďalším umeleckým textom a orientuje sa v ich obsahu a žánri. 

      Pedagogické stratégie

      Z hľadiska pedagogickej stratégie ako prioritu stanovuje naša škola výchovu k umeleckým hodnotám, výchova umením k umeniu.

      Chceme si všímať talent žiakov a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery.

      Vytvoríme priaznivé prostredie na vzdelávanie nadaných a talentovaných detí. Podporíme zapájanie sa žiakov do súťaží a prehliadok.

      Zároveň však chceme vytvárať aj priestor pre deti možno nie až tak nadané, ale s pozitívnym vzťahom k umeniu a záujmom sa o umení niečo naučiť. Rozvíjať v nich vzťah k umeniu, k teórii umenia a k histórii umenia. Tak aby, keď úž sami nebudú umenie tvoriť, ho vedeli ohodnotiť, rozpoznať dobré od zlého, gýč od kvality.

      Zavádzaním aktívnych, kreatívnych a motivujúcich metód inovujeme metódy vzdelávania žiakov.

      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

       

      1. Hodnotenie žiakov
      2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
      3. Hodnotenie školy

       

       Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

      Cieľom hodnotenia je preverenie kvality, zručností a návykov žiakov, získaných v jednotlivých učebných odboroch podľa požiadaviek učebných osnov a plánov. Hodnotíme a klasifikujeme žiakov podľa metodických pokynov vydaných MŠ SR.

      Pri hodnotení budeme dávať pozor na to, aby sme žiakov nerozdeľovali na úspešných a neúspešných.

      Budeme žiakov zapájať do kolektívneho hodnotenia prác, aby sa učili sebakritike, vedeli v kolektíve prejaviť svoj názor. 

       Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

      Hodnotenie zamestnancov školy bude prebiehať na základe nasledovných kritérií:

      • dodržiavanie pracovných povinností
      • rozhovor
      • pozorovanie (hospitácie)
      • vzťah žiakov k učiteľovi
      • sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
      • ochota učiteľa spolupracovať na projektoch školy
      • sebavzdelávanie učiteľa

       

       Hodnotenie školy

      Pravidelne sledujeme:

      • podmienky na vzdelanie
      • sociálno-emočnú klímu školy
      • priebeh vzdelávania
      • výsledky vzdelávania
      • účasť žiakov na výstavách a súťažiach
      • úspešnosť prijatia žiakov na odborné a umelecké školy

       

      Kritériom pre nás je:

      • spokojnosť žiakov a rodičov
      • spokojnosť pedagógov
      • kvalita výsledkov
      • dobré meno školy

       

      Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy:

      • osobný kontakt s rodičmi
      • úspešnosť na prijímacích skúškach na školy s umeleckým zameraním
      • analýza účasti žiakov na súťažiach
      • analýza vystúpení žiakov školy na akciách v obci a odozva na ne
      • úspešnosť našich absolventov v umeleckom živote