• Podstrana 1

    •  

      

     Súkromná základná umelecká škola, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske

     Školský poriadok

     Školský poriadok Súkromnej základnej umeleckej školy, ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske  vydáva riaditeľ školy v súlade  s § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon), pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a osoby v priestoroch a areáli školy.

      

     Všeobecné pokyny

     1.  S týmto školským poriadkom budú oboznámení:
     • žiaci na začiatku príslušného školského roka
     • rodičia na prvom rodičovskom združení alebo mailom na začiatku príslušného  školského roka
     1. Školský poriadok je k nahliadnutiu u vyučujúceho alebo riaditeľa školy.
     2.  Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 Zákona 245/2008 Z.z. (Školský zákon) ak :
     • žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
     • zákonný zástupca žiaka alebo žiak neuhrádza príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v SZUŠ (ďalej len školné)
     1.  O dochádzke a prospechu žiaka sa zákonný zástupca  môže informovať :
     • u vyučujúceho pred alebo po vyučovaní
     • na rodičovských združeniach

      

     Nariadenia školy

     1. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne:
     • september až január do 30.9. kalendárneho roka
     • február až jún do 28.2. kalendárneho roka
     1. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať  o

     odpustenie školného s priloženým dokladom o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. O odpustení školného rozhodne riaditeľ školy.

     1. Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní  školné sa nevracia.
     2. Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka

     - k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia. Odhlásiť žiaka zo štúdia môže

     len zákonný zástupca prostredníctvom odhlášky, ktorú mu na vyžiadanie predloží triedny učiteľ.

     1. Zákonný zástupca je povinný nahlásiť zmeny v osobných údajoch žiaka na riaditeľstvo školy.
     2. Je  zakázané  vyhotovovať foto alebo audiovizuálne záznamy osobám, ktoré nie sú  zamestnancami školy.

      

     Organizácia vyučovania

     1. Vyučovanie v ZUŠ prebieha prevažne v odpoludňajších hodinách.
     2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, hodiny možno spájať a deliť. Vo výtvarnom odbore možno do vyučovacieho bloku spojiť najviac 3 hod., v literárno-dramatickom odbore najviac 3,5 hod.
     3. Žiak prichádza na hodinu včas  a zo školy odchádza po skončení vyučovania.
     4. V škole je zavedené prezúvanie v literárno-dramatickom odbore. Vstup do divadelnej triedy je len v prezuvkách.
     5. V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, kolobežky, jazdiť na bicykloch alebo na iných dopravných prostriedkoch.
     6. Je zakázané používať mobilný telefón  a inú techniku počas vyučovacej hodiny. Žiak ho môže použiť len s povolením vyučujúceho na kontaktovanie s rodičom.
     7. Je zakázaný voľný pohyb rodičom a cudzím osobám v priestoroch školy. Priestor vyhradený pre rodičov je vstupná chodba školy.

      

     Práva žiakov

     Žiaci majú právo:

     1. Vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
     2. Na zrozumiteľný výklad učiva.
     3. K učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
     4. Na omyl.
     5. Na objektívne hodnotenie.
     6. Na ohľaduplné a taktné  zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov.

      

     Dochádzka žiakov do školy

     1. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru, určené učebným plánom v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.
     2. Zákonný zástupca žiaka je povinný ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní písomne alebo telefonicky. Ak neúčasť žiaka neoznámi, môže sa neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.
     3. Ak žiak vymešká 3 vyučovacie dni po sebe bez oznámenia, triedny učiteľ je povinný upozorniť písomne alebo telefonicky zákonného zástupcu žiaka a riaditeľa školy.

      

     Správanie sa žiakov

     1. Ku všetkým zamestnancom školy, spolužiakom a dospelým osobám v škole sa žiaci správajú slušne a pri stretnutí pozdravia.
     2. Žiaci udržujú svoje pracovné miesta  a okolie v čistote a poriadku, chránia školský majetok, šetria učebné pomôcky.
     3. Žiaci dbajú o čistotu a poriadok v budove školy aj v jej okolí, odpadky hádžu do nádob na to určených.
     4. Na vyučovanie nosí žiak požadovaný druh odevu (výtvarný odbor) a obuvi (literárno-dramatický odbor).
     5. Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje.
     6. Na hodinách žiaci používajú len materiál a pomôcky, ktoré im určí a pridelí učiteľ.
     7. Žiakom je zakázané manipulovať s didaktickou technikou, technickými zariadeniami, svetelnými vypínačmi, oknami, môžu to vykonávať len so súhlasom vyučujúceho pod jeho dozorom.
     8. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
     9. Nie je dovolené žiakom nosiť do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom. Škola nezodpovedá za stratu osobných vecí a cennosti.
     10. Je zakázané v priestoroch školy užívať alebo prechovávať drogy, alkohol, cigarety alebo iné omamné a psychotropné látky. Porušenie tohto zákazu sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
     11. Je zakázané šikanovať spolužiakov. Za hrubé porušenie školského poriadku sa bude považovať aj vedomé ubližovanie spolužiakom.
     12. Ak žiaci úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodia školský majetok, zákonný zástupca je povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu.
     13. Na podujatia školy prichádzajú žiaci s časovým predstihom, aby sa dôkladne na dané podujatie pripravili.
     14. Na podujatiach školy dodržiavajú pokyny učiteľa a ostatných pedagógov, dodržiavajú termín, miesto a čas týchto podujatí.
     15. Triedu alebo pracovné miesto môžu žiaci opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
     16. Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak očistí svoje pracovné miesto. Zo školy odchádza žiak bezprostredne po vyučovaní.
     17. V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.

      

     Záverečné ustanovenia

     1. Školský poriadok schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy.
     2. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 3.9.2018, čím sa ruší platnosť predchádzajúceho školského poriadku.
     3. Pedagógovia sú oboznámení so školským poriadkom na  pedagogickej  rade  a svojim podpisom na prezenčnej listine dávajú súhlas na aktualizáciu dokumentu.

      

      

     V Partizánskom, dňa 30.8.2018